เที่ยวมาเก๊า

posted on 11 Jul 2007 18:14 by totokung


เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ (เชยจังกู)

ตื่นเต้นมากเลย กลัวก็กลัว ภาษาก็ไม่ได้
แต่พอไปถึงมาเก๊าแล้วก็รู้ได้ทันที่ว่า....
ไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิด (คิดมากไปหมด) รู้สึกดี
บรรญากาศดี มีความสุข และสนุกมาก....
อยากไปอีกจัง ....มาเก๊า


โรงแรมรึคาสิโนหว่าจำไม่ได้แล้ว


ที่เดินช้อบปิ้ง... ฝนดันตก


มี 7 ELEVEN เหมือนบ้าเราเลย


ทาดไข่ (เขียนถูกรึเปล่าว่ะเนีย)


เทียนในโบสถ์ถ่ายรูปออกมาสวยดี (ไม่ได้ถ่ายเองนะ อิ อิ อิ)


หน้าโบสถ์อะไรสักอย่าง.... จำไม่ได้


ขนมปังนี่อร่อยมากๆ.... ขอบอก


การไปมาเก๊าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะทำให้ลึมเรื่องต่างๆ ที่ไม่อยากจำ
ได้เจอกับอะไรใหม่ๆ ไม่ต้องสนใจอะไร ถ้ามีเวลา (เงินด้วย) ก็อยากไปอีก
คิดถึงนะ.... มาเก๊า


Comment

Comment:

Tweet

#703 By (88.117.103.7|178.63.0.194, 88.117.103.7) on 2015-03-02 17:30

#702 By (173.225.234.1|148.251.92.48, 173.225.234.1) on 2015-02-28 07:08

#701 By (185.52.118.54|148.251.91.38, 185.52.118.54) on 2014-08-20 05:01

t4353C <a href="http://qteepxibievn.com/">qteepxibievn</a>, fxjxdzzascul, [link=http://jlktmdplommg.com/]jlktmdplommg[/link], http://kmsxbzogynis.com/

#700 By kKDeorOr (103.7.57.18|37.212.63.93) on 2013-03-26 18:51

q9kAEP <a href="http://tvexdydpbzub.com/">tvexdydpbzub</a>, [url=http://mukeangykidd.com/]mukeangykidd[/url], [link=http://ftixcynpwpol.com/]ftixcynpwpol[/link], http://ekjshonrplga.com/

#699 By MnHqOGPbUMtpP (94.102.49.89) on 2010-09-05 05:24

comment3, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé, ñàéò çíàêîìñòâà íà ìåéë ðó, çíàêîìñòâà èñïàíöàìè,

#698 By Jhozjtkx (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:22

comment2, èíòèì çíàêîìñòâà ïî àñòàíå, çíàêîìñòâà â îìñêå ÷åðåç beeline, çíàêîìñòâî ñ íåæåíàòûìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà êàðåëèè,

#697 By Yivhesdh (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:11

comment1, çíàêîìñòâî â èðêóòñêå íîâîëåíåíî, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â òþìåíè, çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå íàäåæäà, òîëñòóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#696 By Saksjbjl (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:37

comment3, âåëèêèé íîâãîðîä çíàêîìñòâà îëåã, èíòèì çíàêîìñòâà óðàëüñ, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé îò 47 äî 51 ëåò â êàðàãàíäå, çíàêîìñòâà êèåâ óêðàèíà,

#695 By Nciwnzef (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:26

comment1, æóêîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, ãîðîä ëåíèíîãîðñê çíàêîìñòâà, ìîé ìèð ìàéë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðàäè ëþáâè â ãþ àëìàòå,

#694 By Dvyxxaen (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:14

comment5, çíàêîìñòâà íà ëàâ ïëàíåò, ñåêñ çíàêîìñòâà àïøåðîíñê, çíàêîìñòâà ñ ãëóõèìè, ñåêñ çíàêîìñòâà êîïåéñê,

#693 By Zphruntr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:51

comment1, ñàéòû çíàêîìñòâà àáàêàí, çíàêîìñòâà ïî ñâåðäëîâñêîé îáë, äåâóøêè çíàêîìñòâî ðîñòîâå, çíàêîìñòâà îðñê êîñòÿ,

#692 By Vxswtiqd (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:40

comment6, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ìûò, odnoklassniki ïðîñòî çíàêîìñòâà, âñòðå÷è çíàêîìñòâà â îäåññå, çíàêîìñòâà áåëàðóñü ìåæäóíàðîäíûé,

#691 By Mckmhies (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:29

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîìåëå, çíàêîìñòâà â ñåðáèè ñàéò, çíàêîìñòâà æåíùèíû ïåðâîóðàëüñê, çíàêîìñòâî ëåçáèÿíêè âëàäèâîñòîê,

#690 By Snhcrrhz (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:06

comment5, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà îðåíáóðã, êèðñàíîâ çíàêîìñòâà, çåëåíîêóìñê çíàêîìñòâà ñåêñ, ñåêñ çíàêîìñòâà â ÷óâàøèè,

#689 By Mejqsmia (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:54

comment2, çàìóæíèå æåíùèíû äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â íîâî÷åáîêñàðñêå, çíàêîìñòâà ãðåìÿ÷èíñê,

#688 By Kemevibh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:43

comment3, çíàêîìñòâà áäñì îìñê, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíãëè÷àíàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà â éîøêàð îëà,

#687 By Idbywwhp (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:31

comment6, çíàêîìñòâà. äëÿ ëèïåöêà, ñåêñ çíàêîìñòâî êåìåðîâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âè÷óãà,

#686 By Zkdeyzke (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:20

comment2, çíàêîìñòâà êëèê, çíàêîìñòâà ðîññèè áåëàðóñè óêðàèíà, ñâèíã ïàðû èíòèì ìîñêâà, çíàêîìñòâî ñ êîðåéöåì,

#685 By Nwnznrnl (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:34

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà ïî ñèìôåðîïîëþ, çíàêîìñòâà ñìîðãîíü èíòèì óñëóãè, ñýêñ çíàêîìñòâî â òîìñêå, çíàêîìñòâî ñ àâñòðèåé ãîðîäà áàâàðèè,

#684 By Crchnpjp (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:23

comment6, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè íîâîòðîèöêà, èíòèì ñìîëåíñêà, ãîðîä øàäðèíñê çíàêîìñòâà,

#683 By Zuowxgng (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:01

comment3, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà ëþáîâü îáùåíèå, çíàêîìñòâà â ëåíèíñê êóçíåöêå, çíàêîìñòâî èâàíòååâêà,

#682 By Ajeobamn (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:49

comment3, çíàêîìñòâà áåç ãðàíèö èùåøü ñåáå ïîäðóãó èëè, çíàêîìñòâà îíëàéí ñåêñà, çíàêîìñòâà 45 50 ëåò, ñàéò ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà,

#681 By Tlovcequ (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:15

comment1, çíàêîìñòâî ëåñáè ÷åëÿáèíñêå, çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä óõòà,

#680 By Kzmhklwc (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:53

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíûì ïàðíåì, èíòèì çíàêîìñòâà êàëóãå, çíàêîìñòâî â ïåðîâî,

#679 By Vdzhdvya (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:18

comment3, çíàêîìñòâà ÷å÷íè, âîëãîãðàä çíàêîìñòâà äåâóøêè, çíàêîìñòâà àáàêàíå, çíàêîìñòâà äîíåöê ñêîðïèîí,

#678 By Tlgzclqa (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:07

comment2, êèðîâî ÷åïåöê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïî êàçàõñòàíó ïåòðîïàâëîâñê, ñîñòîÿòåëüíàÿ äàìà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, ðàìáëåð çíàêîìñòâà âàñÿ,

#677 By Csugopug (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:56

comment3, çíàêîìñòâà â ðîññèè ñ ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà âñëåïóþ îíëàéí, çíàêîìñòâà ãðóçèå,

#676 By Nytabgii (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:44

comment1, ñàéò çíàêîìñòâà ñóðãóò, çíàêîìñòâà ñ ãîëîé áàáàé, çíàêîìñòâà êîëîìíà ñåêñ íîâîñòü,

#675 By Jdywulth (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:33

comment5, ã óðàëüñê çíàêîìñòâà, òàòàðñòàí êëóá çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ïàðíèì,

#674 By Hdpazona (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:11

comment1, çíàêîìñòâà â áèðñêå ðåñïóáëèêè áàøêîðòîñòàí, çíàêîìñòâî â èçðàèëå, çíàêîìñòâî ñ îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâî â ñåìåé,

#673 By Rfyogeyl (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:48

comment2, çíàêîìñòâà óëüÿíîââñê, áûñòðûå çíàêîìñòâà îíëàéí, çíàêîìñòâà ãîðîäà æóêîâñêîãî, çíàêîìñòâî ñ ÷å÷åíöàìè,

#672 By Xxbmhtbw (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:37

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà ïî ñìñ, ã æåëåçíîäîðîæíûé ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà çàïðîñà,

#671 By Abijhtbb (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:03

comment6, çíàêîìñòâà ñåêñ îäåññà óêðàèíà, çíàêîìñòâà ñ áðàçèëüÿíöàìè, æåíùèíà ñïîíñîðîì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñàéòû ñàíêòïåòåðáóðã,

#670 By Ssgykams (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:52

comment3, çíàêîìñòâà â ãåíè÷åñêå, çíàêîìñòâà æåíùèíû ëåäè, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â õåðñîíå, ñàäî ìàçî çíàêîìñòâà â,

#669 By Hmnqszve (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:18

comment1, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñóðãóò íîâîñòü, èíòèì çíàêîìñòâî â àëìàòå, çíàêîìñòâà çðåëûõ ñ ìîëîäûìè, èíòåðíåò çíàêîìñòâà â ìèíñêå,

#668 By Hedtfdkk (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:07

comment3, ñåâåðîêóðèëüñê ãîðîä çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà óéãóðêà, ñåêñ çíàêîìñòâà í.÷åëíû äåâóøêè,

#667 By Mpjoosdc (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:33

comment6, çíàêîìñòâî ñ áîãàòûìè ïåòåðáóðæöàìè, ñëóæáà çíàêîìñòâà íîâîêóçíåöê, ñåêñçíàêîìñòâà â îäèíöîâî,

#666 By Nvfiulbw (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:22

comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé ïàðíåì, çíàêîìñòâà â èñêèòèìå, çíàêîìñòâà èíòèì ñ âèäèî,

#665 By Naudrenm (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:48

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñêñà, çíàêîìñòâà ç äåâóøêàìè ñ êèåâà, àíàëüíûé çíàêîìñòâà â ÷åáîêñàðàõ, çíàêîìñòâî ãîðíÿê àëòàéñêîãî êðàÿ,

#664 By Urmswxow (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:37

comment1, çíàêîìñòâà â èìàòðå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé çà 40.ÿ òîëñòàÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ôðÿçèíî,

#663 By Iqpvrpxj (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:14

comment1, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîðìàëüíûì ìóæèêîì, çíàêîìñòâî â ñàìàðå ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà â àëüìåòüåâñêå,

#662 By Aolcwdhf (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:52

comment4, âîðîíåæ èíòèì çíàêîìñòâà ïî å-ìàéë, ïàðòíåðêà çíàêîìñòâà, íåòðàäèöèîíûå èíòèì êëóáû, èíòèì çíàêîìñâà â ãîðîäå àëàòûðü,

#661 By Efxgjoms (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:55

comment4, çíàêîìñòâà ãîðîä àëåêñèí, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â ñî÷è, ñåêñ çíàêîìñòâà â áåëîðåöêå,

#660 By Msgtdvva (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:32

H4oStj <a href="http://ccrlcrhqapnj.com/">ccrlcrhqapnj</a>, [url=http://xjfrmspqnbck.com/]xjfrmspqnbck[/url], [link=http://zyiretnranae.com/]zyiretnranae[/link], http://mirwlptauvuz.com/

#659 By aiulitqnet (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:15

YLiEnx comment1, ñàéò çíàêîìñòâà ìèðíûé àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâà ñ êàìè, ïëàòíûé ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâî,

#658 By Thsxmupb (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:24

comment1, íåòðàäèöèîííûå çíàêîìñòâà â îðåíáóðãå, çíàêîìñòâà áåðåçîâî ñåêñ, çíàêîìñòâà â ðåñïóáëèêå áåëàðóñü áðåñò, çíàêîìñòâî â ãîðîäå òîìñê, çíàêîìñòâà â òóéìàçû,

#657 By Bbjelyjv (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:07

comment5, çíàêîìñòâà óôà ñåêñ íå ïðîñòèòóòêè, ñåêñ çíàêîìñòâà ÿëòå, çíàêîìñòâî â ìàêååâêå äîíåöêîé îáë, êîëîìíà îáúÿâëåíèé èíòèì, çíàêîìñòâî íî÷üþ ìàãíèòîãîðñê,

#656 By Ispinyxo (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:20

comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîðåíîâñêå, íàáåðåæíûå ÷åëíû çíàêîìñòâà íèêîëàé, çíàêîìñòâàñóìû, çíàêîìñòâà ñ àñåêñóàëüíûìè æåíùèíàìè, çíàêîìñòâà òðàíñóàëû êðàñíîÿðñê,

#655 By Zjghhcwd (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:20

comment6, çíàêîìñòâà èçðàèë, çíàêîìñòâà â óðàëüñêå êàçàêñòàíå, çàìóæíÿÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â áåíäåðàõ, ïàðòíåð íà íî÷ü çíàêîìñòâà,

#654 By Ovikqqwq (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:32